Română      English
Prima pagină  »  Despre ARMIC  »  Structura

Structura

Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei:

    Adunarea Generală;
    Comitetul executiv;
    Preşedintele;
    Vicepreședintele;
    Cenzorul.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
●    hotărăște numărul de membri ai Comitetului Executiv;
●    alege și revocă membrii Comitetului Executiv, președintele și vicepreședintele;
●    aprobă Statutul, modificările şi completările lui, stabilește concepţia şi strategia Comitetului Executiv cu privire la activitatea viitoare a asociației;
●    alege și revocă cenzorul;
●    aprobă solicitările de afiliere la asociație;
●    aprobă solicitările de retragere din asociație;
●    aprobă propunerile de excludere a membrilor asociați;
●    decide asupra contestărilor privind rezoluțiile comitetului executiv;
●    aprobă documentele adunării generale: raportul anual de activitate, raportul cenzorului și bilanțul anual;
●    adoptă bugetul de venituri și cheltuieli și fixează cuantumul cotizaţiei membrilor asociați;
●    aprobă salariile, indemnizaţiile şi alte înlesniri, care se acordă personalului angajat;
●    supune dezbaterilor şi aprobă rapoartele Comitetului Executiv şi ale  cenzorului;
●    aprobă limitele investiţiilor şi ale creditelor pe care le poate contracta Asociația;
●    aprobă solicitarea de afiliere şi ratifică afilierea la federații sau confederaţii similare din ţară sau internaţionale;
●    decide dizolvarea Asociației și numește lichidatorii.
●    alte atribuţii, care derivă din prezentul Statut şi nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociației

Comitetul Executiv al Asociaţiei

     Comitetul Executiv este organul permanent de conducere al Asociaţiei şi este format din președinte, vicepreședinte și membri. Comitetul Executiv va fi format dintr-un număr impar de membri.

Comitetul Executiv are următoarele responsabilităţi :
●    aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și va prezenta acesteia a raportului anual de activitate;
●    administrează fondurile și activele Asociației, întocmeşte și prezintă spre aprobare Adunării Generale bilanțul anual;
●    formulează propuneri de modificări ale statutului și normelor metodologice ale societății și le supune spre aprobare Adunării Generale;
●    numeşte colegiile de redacţie ale publicaţiilor proprii;
●    stabilește prestaţiile şi publicaţiile care se pun la dispoziţia membrilor Asociației gratuit sau la un preţ redus;
●    aprobă tarifele pentru prestările şi publicaţiile proprii;
●    aprobă hotărâri privind crearea fondurilor speciale;
●    aprobă structura personalului angajat al Asociației, modul de angajare, nivelul salariilor;
●    aprobă hotărâri privind achiziţionarea şi înstrăinarea patrimoniului;
●    răspunde de activitatea sa în fața Adunării Generale.

Limitele competenței Comitetului Executiv
Rezoluțiile Comitetului Executiv vor fi prezentate membrilor asociați care au dreptul  :
●    sa conteste în scris rezoluțiile, explicând cauzele contestației;
●    sa apeleze la Adunarea Generală în cazul în care, după contestație, Comitetul Executiv își menține punctul de vedere.
În cazul în care s-a apelat la Adunarea Generală rezoluția va fi adoptată numai dacă majoritatea delegaților membrilor asociați cu drept de vot, prezenți la adunare, votează în favoarea rezoluției.

Cenzorul
Adunarea Generală va angaja un cenzor pentru o perioada de 4 ani. Acesta va face verificarea bilanțului anual al Asociației și va prezenta Adunării Generale raportul anual, scris, cuprinzând concluziile verificării. Perioada de activitate a cenzorului este cea corespunzătoare pentru membrii Comitetului Executiv.

Prima pagină  »  Despre ARMIC  »  Structura
Ultimele noutăţi
21.06.2016
FIDIC organizează conferinţa internaţională în domeniul infrastructurii
19.03.2016
Participarea la Conferința Regională pentru Infrastructura, ediția a II-a, ”Serviciile de Consultanță inginerească în cadrul achizițiilor publice europene”
14.03.2015
Participarea la Conferința Regională în domeniul Infrastructurii organizată la București, România

Contacte

Str.Bucuriei 12A , MD-2004 Chişinău
Republica Moldova
Tel: +37322 245631
Fax:+37322 748850
e-mail: mail@armic.md

 
© 2020 Asociația Inginerilor Consultanți din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1031   Total ieri: 19   Total azi: 15