Română      English
Prima pagină  »  Despre ARMIC  »  Statut și documente de guvernare

Statut și documente de guvernare

1.  DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ

1.1     ASOCIAŢIA INGINERILOR CONSULTANȚI DIN REPUBLICA MOLDOVA, în continuare – «Asociaţia» este o asociaţie profesională neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2     Asociaţia este organizată şi funcţionează conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare, Legii patronatelor nr.976-XIV din 11.05.2000 şi prezentului statut, nefiind dependentă economic, politic sau ierarhic de instituţii ori alte autorităţi publice.
1.3     Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie patronală». Denumirea completă: ASOCIAŢIA INGINERILOR CONSULTANȚI DIN REPUBLICA MOLDOVA «ARMIC».
1.4     Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.5      Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul republicii, începând cu data înregistrării la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
1.6      Sediul Asociaţiei este: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bucuriei, nr.12/A.

2.  SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

2.1     Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

 • dezvoltarea activității de consultanță inginerească, apărarea, promovarea şi susţinerea drepturilor şi intereselor sociale, economice, tehnice şi juridice ale asociaţilor în relaţiile cu organele administraţiei de stat, precum, şi în raporturile cu alte organe şi organisme din Republica Moldova şi străinătate;
 • dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile similare de peste hotare.

2.2     Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia are ca obiect de activitate:

2.2.1    Contribuţia la apărarea şi reprezentarea intereselor sociale, economice, tehnice şi juridice de grup ale asociaţilor prin participare în cadrul diferitor negocieri, tratative, structuri şi instituţii, prin gruparea companiilor moldovenești independente de consultanță în ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSULTANȚI DIN MOLDOVA.
2.2.2    Promovarea principiilor de respectare a legalităţii şi eticii profesionale în activitatea
           de consultanță inginerească şi în relaţiile dintre membrii asociaţi, normele unei
           concurenţe loiale, care asigură o şansă egală fiecăruia.
2.2.3    Îmbunătățirea imaginii inginerului consultant în societate.
2.2.4    Promovarea relațiilor de colaborare între membrii asociați.
2.2.5    Promovarea și dezvoltarea activității de consultanță inginerească.
2.2.6    Promovarea calității în activitatea de consultanță inginerească.
2.2.7    Promovarea angajării către o dezvoltare durabilă a societății.
2.2.8    Îndeplinirea calității de autoritate în probleme legate de executarea profesiei de inginer consultant.
2.2.9    Punerea la dispoziţia membrilor săi a informaţiilor cu privire la:
●    orientarea şi tendinţele pieţii interne şi externe;
●    evoluţia tehnologiilor în domeniile consultanței inginereşti, proiectării, construcţiei, exploatării şi producerii materialelor de construcţii din Republica Moldova și peste hotare;
●    legislaţia, politica financiară şi de impozitare în domeniile consultanței inginereşti, proiectării, construcţiei, exploatării şi producerii materialelor de construcţie şi alte domenii;
●    evoluţia cercetărilor ştiinţifice şi rezultatelor acestora, normelor tehnice şi standardelor republicane, promovarea standardelor europene;
●    teoria şi practica managerială în condiţiile economiei de piaţă.
2.2.10.  Schimbul de publicaţii şi informaţii, de experienţă şi expoziţii - târguri, de vizite între Asociaţie şi organizaţii similare, stabilirea  relaţiilor dintre membrii Asociaţiei şi terţe persoane, în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membrii Asociaţiei, precum, şi a specializării acestora pe piaţa internă cât și externă
2.2.11  Atragerea investiţiilor de capital şi cooperarea internaţională în domeniile consultanței inginereşti, proiectării, construcţiei, exploatării şi producerii materialelor de construcţie din Republica Moldova, promovarea prestării serviciilor de consultanță intern și extern, inclusiv, în cooperare cu structuri similare de peste hotare, exportului şi importului în domeniul său de activitate.
2.2.12  Promovarea solidarităţii inginerilor consultanți a membrilor asociaţi în scopul participării coerente şi colective la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
2.2.13  Participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de legi şi acte normative, programelor şi politicilor de stat, care prezintă interes şi/sau au o influenţă asupra drepturilor şi activităţilor economice ale membrilor săi.
2.2.14  Promovarea intereselor de grup ale membrilor săi în relaţiile cu Parlamentul, Guvernul, organele de justiţie, alte organe ale administraţiei de stat.
2.2.15  Organizarea de conferinţe, seminare, simpozioane, expoziţii, concursuri şi alte manifestări colective de interes comun.
2.2.16  Facilitatea în obţinerea unor servicii în domeniile de consultanţă, expertiză, cursuri de pregătire şi perfecţionare, de asistenţă juridică.
2.2.17  Efectuarea lucrărilor de expertiză, prospecţiuni şi proiectare, investiţii şi inovaţii, studii ştiinţifice.
2.2.18  Desfăşurarea acţiunilor pentru promovarea concurentei loiale si combaterea tendinţelor de monopol în scopul adâncirii înţelegerii şi încrederii între parteneri.
2.2.19  Asigurarea unei prezenţe active a Asociaţiei şi a membrilor săi în mas - media prin întreţinere de relaţii cu presa şi celelalte mijloace de informare în masă în scopul creşterii unei transparenţei şi încrederii publice.
2.2.20  Colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate, afilierea la federaţiile internaţionale ale inginerilor consultanți, proiectanţilor, constructorilor, producătorilor materialelor de construcţii, în vederea sprijinului în comun a măsurilor legislative şi administrative care prezintă interes pentru membrii Asociaţiei pe plan naţional şi internaţional.
2.2.21  Desfăşurarea de activităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi care rezultă din prevederile prezentului Statut.

2.3   Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

 • să reprezinte interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi a  altor organizaţii;
 • să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în mod   legal, de cele existente;
 • să încheie contracte în numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să acorde membrilor săi servicii în mod gratuit sau la tarife reduse, stabilite de Comitetul executiv al Asociaţiei;
 • să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să procure complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să beneficieze de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare sau care derivă din aceasta.

2.4   În conformitate cu art. 188 Cod Civil, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate  economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

2.5   Asociaţia nu va susţine obiective care sunt contrare principiilor şi scopurilor propuse şi nici activităţi care:

 • sunt în contradicţie cu legea;
 • afectează imaginea publică a Asociaţiei sau a membrilor săi;
 • lezează în mod nejustificat interesele terţilor şi afectează relaţiile cu beneficiarii serviciilor prestate.

3.  MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

3.1      Membru asociat al Asociaţiei poate fi orice persoană juridică legal înregistrată în Republica Moldova, cu capital privat, străin sau mixt care acţionează în domeniul consultanţei inginereşti, care a solicitat în scris Asociației afilierea la aceasta, și a cărei solicitare de afiliere a fost acceptată de către Adunarea Generală a Asociației.

Pentru a dobândi calitatea de membru asociat al Asociației, solicitantul trebuie să demonstreze că propriul statut este compatibil cu prezentul statut și cu Codul de Etică al asociației. În particular:

3.1.1  Statutul profesional

În exercitarea profesiei, inginerul consultant trebuie să acționeze în interesul legitim al clientului său. El trebuie să-și îndeplinească sarcinile așa cum este prevăzut în Codul de Etică.

3.1.2  Independența

Recomandările, opiniile și determinările inginerului consultant nu trebuie să fie influențate în nici un fel de legături ale sale cu alte persoane sau organizații.

Controlul strategiei și conducerii unei companii de consultanță care aparține parțial sau în totalitate altor entități decât respectivei companii, va fi încredințat legitim acelei societăți de consultanță.

3.1.3  Competența

Un consultant trebuie să dețină cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii sale.

3.1.4  Incompatibilități

Asociația nu va admite printre membrii săi companii de consultanţă și/sau de proiectare care funcționează ca subunități ale companiilor de construcții sau ale autorităților publice.

3.1.5  Membrii cu drept de vot

Membrii asociați care au drept de vot sunt membrii care au prevăzută în propriul statut, în domeniul de activitate, activitatea de consultanță.

3.1.6  Membrii fără drept de vot

Cu respectarea prezentului statut, Asociația poate admite printre membrii săi persoane juridice care desfășoară activități asociate celei de consultanță inginerească, în calitate de:

● Membri de onoare – ingineri consultanți, persoane fizice, care au făcut servicii remarcabile Asociației sau profesiei.

● Membri afiliați – companii sau organizații care sprijină obiectivele Asociației.

3.1.7  Condițiile și procedura de admitere ca membru asociat

3.1.7.1           O persoană juridică ce dorește să fie admisă în asociație va depune o solicitare scrisă la secretariatul asociației, împreună cu o copie a propriului statut și a contractului de asociere – în cazul asocierilor.

3.1.7.2           După examinarea solicitării, comitetul executiv o va prezenta adunării generale spre dezbatere și aprobare.

3.1.7.3           Solicitarea de afiliere va fi aprobată dacă 2/3 din numărul de voturi ale membrilor asociați cu drept de vot prezenți la adunarea generală, este în favoarea admiterii.

3.1.7.4           Admiterea în Asociație implică acceptarea, asumarea și respectarea de către noul membru a Statutului asociației și a Codului de Etică a Inginerului Consultant.

3.1.7.5           Orice modificare a statutului membrilor asociați va fi comunicată Asociației. Comitetul Executiv al Asociației va decide asupra compatibilității Statutului modificat cu Statutul Asociaţiei și Codul de Etică.

3.1.7.6           Admiterea ca membru asociat devine efectivă după plata cotizaţiei conform prevederilor din prezentul statut.

3.2     Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la lucrările Adunării Generale a Asociaţiei, având dreptul la un vot direct pentru adoptarea tuturor hotărârilor;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei în condiţiile prezentului statut;
 • să fie apăraţi cu competenţă în cazul litigiilor pentru care părţile au acceptat calea implicării Asociaţiei în aceste litigii;
 • să beneficieze de informaţiile de care dispune Asociaţia referitor la problemele comerciale, fiscale, vamale, juridice, tehnice, manageriale care pot afecta serviciile de consultanță inginerească;
 • să primească publicaţiile Asociaţiei contra cost sau gratuit, după caz , să poată publica în aceste publicaţii articole, comunicări şi publicitate;
 • să fie consultaţi în vederea fundamentării deciziilor Adunării Generale a Asociaţiei;
 • să primească asistenţă juridică din partea Asociaţiei ;
 • să beneficieze de asistenţa tehnico-ştiinţifică şi documentară pentru soluţionarea problemelor de o complexitate deosebită;
 • să participe la manifestările din ţară şi străinătate, organizate de Asociaţie;
 • să participe la alte acţiuni, programe şi măsuri, promovate de Asociaţie.

3.3      Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să respecte prevederile prezentului statut şi să execute hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
 • să contribuie la promovarea şi realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei, dezvoltarea şi extinderea ei;
 • să accepte şi să exercite cu competenţă şi profesionalism funcţiile în care au fost aleşi;
 • să nu implice Asociaţia în acţiuni politice, ilegale, cu caracter rasial sau contrare scopului pentru care a fost creată;
 • să sprijine moral şi, în limita posibilităţilor, economic alţi membri ai Asociaţiei aflaţi în dificultate;
 • să cunoască şi să îndeplinească prevederile statutare, cele din Codul de Etică, hotărârile şi regulamentele proprii ale Asociaţiei;
 • să protejeze patrimoniul Asociaţiei şi să evite prejudicierea acestuia;
 • să militeze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei şi a membrilor acesteia în ţară şi în străinătate;
 • să participe la acţiunile organizate de Asociaţie;
 • să achite regulat cotizaţia de membru şi să susţină Asociaţia sub diferite forme, financiare sau materiale.

3.4      Calitatea de membru al asociaţiei încetează :

 • prin retragere:
 • la cerere prin scrisoare adresată asociației și înregistrată la secretariatul acesteia, fără a fi condiţionată retragerea;
 • va deveni efectivă in termen de 6 luni de la data înregistrării cererii de retragere. Solicitantul va plăti cotizaţia anuală pentru exercițiul financiar în care expiră calitatea de membru asociat.
 •  prin excludere, în cazul în care acesta:  
 • nu respectă statutul, rezoluțiile Adunării Generale sau nu achită cotizația (subscripția) anuală, motive pentru care va fi notificat de către Comitetul executiv al Asociației;
 • aduce prejudicii intereselor Asociației sau, în pofida notificării primite din partea Comitetului executiv al Asociației, nu își achită obligațiile financiare față de Asociație;
 • şi-a pierdut drepturile civile.

3.5      Excluderea membrilor din Asociaţie este în competenţa Adunării Generale. Decizia de excludere va fi luată dacă 2/3 din numărul de voturi ale membrilor asociați cu drept de vot prezenți la adunarea generală sunt în favoarea excluderii. Comitetul executiv al Asociației poate suspenda calitatea de membru al Asociaţiei până la prima Adunare Generală.

4.  ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1      Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei:

 • Adunarea Generală;
 • Comitetul executiv;
 • Preşedintele;
 • Vicepreședintele;
 • Cenzorul.

4.1.1    Adunarea Generală
●    Adunarea Generală a Asociaţiei este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este formată din delegații împuterniciți ai membrilor asociați. Astfel:
●    membrii Comitetului executiv nu pot fi împuterniciți ca delegați;
●    fiecare membru asociat are dreptul să împuternicească 2 delegați;
●    dreptul de vot aparține numai delegaților membrilor asociați. Fiecare delegat are dreptul la un singur vot, cu excepția ca în cazul în care un membru asociat este reprezentat de un singur delegat, acesta are dreptul la 2 voturi;
●    un membru asociat care are restanță de peste un an la plata cotizaţiei anuale datorată Asociației, nu are drept de vot;
●    membrii asociați pot delega reprezentanți din personalul propriu, sau pot împuternici reprezentanți din cadrul altui membru asociat. Un membru asociat poate avea drept de reprezentare pentru sine și pentru cel mult încă un membru asociat;
●    Adunarea Generală ordinară se va ține o dată pe an; Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul executiv, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în statutul Asociaţiei.
●    Adunările Generale extraordinare pot fi convocate la inițiativa președintelui sau a comitetului executiv sau prin solicitare scrisă făcută comitetului executiv de cel puțin 1/5 din numărul membrilor asociați;
●    data și locul desfășurării fiecărei Adunări Generale ordinare vor fi decise de către comitetul executiv și vor fi comunicate membrilor asociați în timp util;
●    lucrările Adunării Generale sunt conduse de preşedintele asociaţiei sau de un membru al comitetului executiv;
●    desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte
●    la propunerea Comitetului executiv, la ședințele Adunării Generale pot participa, ca observatori, persoane din afara asociației;
●    Adunarea Generală este deliberativă în prezența a cel puțin jumătate din membrii asociați;
●    Adunarea Generală va adopta rezoluții cu majoritatea simplă a voturilor membrilor asociați cu drept de vot. În cazul egalității de voturi, decizia va fi luată în urma consultării Comitetului Executiv.
4.1.2  Atribuțiile Adunării Generale
    Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
●    hotărăște numărul de membri ai Comitetului Executiv;
●    alege și revocă membrii Comitetului Executiv, președintele și vicepreședintele;
●    aprobă Statutul, modificările şi completările lui, stabilește concepţia şi strategia Comitetului Executiv cu privire la activitatea viitoare a asociației;
●    alege și revocă cenzorul;
●    aprobă solicitările de afiliere la asociație;
●    aprobă solicitările de retragere din asociație;
●    aprobă propunerile de excludere a membrilor asociați;
●    decide asupra contestărilor privind rezoluțiile comitetului executiv;
●    aprobă documentele adunării generale: raportul anual de activitate, raportul cenzorului și bilanțul anual;
●    adoptă bugetul de venituri și cheltuieli și fixează cuantumul cotizaţiei membrilor asociați;
●    aprobă salariile, indemnizaţiile şi alte înlesniri, care se acordă personalului angajat;
●    supune dezbaterilor şi aprobă rapoartele Comitetului Executiv şi ale  cenzorului;
●    aprobă limitele investiţiilor şi ale creditelor pe care le poate contracta Asociația;
●    aprobă solicitarea de afiliere şi ratifică afilierea la federații sau confederaţii similare din ţară sau internaţionale;
●    decide dizolvarea Asociației și numește lichidatorii.
●    alte atribuţii, care derivă din prezentul Statut şi nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociației;
4.1.3   Rezoluții prin corespondență
●    membrii asociați pot adopta prin corespondență o moțiune a Comitetului Executiv;
●    rezoluțiile prin corespondență vor fi adoptate cu majoritatea simplă a membrilor asociați cu drept de vot, care au votat.
4.1.4     Comitetul Executiv al Asociaţiei
4.1.4.1     Comitetul Executiv este organul permanent de conducere al Asociaţiei şi este format din președinte, vicepreședinte și membri. Comitetul Executiv va fi format dintr-un număr impar de membri. Numărul membrilor Comitetului Executiv se va stabili conform prevederilor articolului 4.1.2;
4.1.4.2     Fiecare membru al Comitetului Executiv trebuie să aparțină unui membru asociat. Membrii asociați nu pot avea mai mult de 1 reprezentant în Comitetul Executiv. Membrii Comitetului Executiv nu pot fi considerați ca reprezentanți ai respectivilor membrii asociați, activitatea și deciziile acestora fiind în interesul întregii Asociații;
4.1.4.3     Membrii Comitetului Executiv vor fi aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși pentru funcția de preşedinte sau vicepreşedinte. După expirarea termenului de 4 ani un membru al Comitetului Executiv poate fi reales de adunarea generală pentru un nou termen cu excepția prevederilor (aliniatului 4.1.4.7.);
4.1.4.4    În eventualitatea ca un membru al Comitetului Executiv nu-si poate finaliza mandatul, indiferent de motiv, Comitetul Executiv poate coopta un înlocuitor care devine membru al Comitetului Executiv până la următoarele alegeri;
4.1.4.5    Perioada anuală de activitate a membrilor comitetului executiv se considera perioada între 2 adunări generale ordinare;
4.1.4.6    Președintele și vicepreședintele sunt aleși de către Comitetul Executiv dintre membrii acestuia și aprobați de Adunarea Generală;
4.1.4.7    Președintele își desfăşoară activitatea o perioada de 4 ani, după care nu mai poate fi ales ca membru în Comitetul Executiv. După terminarea mandatului președintelui, în mod automat vicepreședintele devine președinte, iar Comitetul Executiv va alege un nou vicepreședinte. Preluarea funcției de președinte de către vicepreședinte se va face la jumătatea perioadei mandatului membrilor Comitetului Executiv. În scopul asigurării continuității în perioada de organizare a asociației și elaborării cadrului instituțional și legislativ, președintele și vicepreședintele aleși în Adunarea Generală de constituire își vor desfăşura activitatea pe perioada unui mandat și jumătate;
4.1.4.8     În cazul în care președintele sau vicepreședintele nu au posibilitatea, indiferent de motiv, să-și îndeplinească mandatul până la termenul prevăzut în statut, Comitetul Executiv va alege, într-un termen cât mai scurt, un înlocuitor din cadrul membrilor săi. Noul  ales îşi va desfăşura activitatea  până la următoarea Adunare Generală şi poate fi nominalizat de comitetul  Executiv şi confirmat de Adunarea Generală pentru mandatul în curs şi cel următor dacă este disponibil şi acceptă funcţia;
4.1.4.9    Comitetul Executiv va delega pe unul din membrii săi ca administrator al patrimoniului Asociaţiei;
4.1.4.10    Comitetul Executiv va numi unul din membrii săi în calitate de trezorier al Asociaţiei;
4.1.4.11    Autoritatea de a semna în numele Asociaţiei aparţine preşedintelui, vicepreşedintelui, trezorierului sau oricărei alte persoane împuternicite în scris de preşedinte;
4.1.4.12    Comitetul Executiv va organiza activitatea curentă în comitete pe specialități;
4.1.4.13    În probleme de strategie, Comitetul Executiv va utiliza consilierea Comitetului expreședinților;
4.1.4.14    Comitetul Executiv poate adopta rezoluții cu majoritate de voturi. În cazul egalității de voturi, decizia revine președintelui.
4.1.5    Sarcinile comitetului executiv
Comitetul Executiv asigură conducerea operativă a Asociației și este răspunzător de toate problemele Asociației cu excepția celor care sunt menționate în acest statut ca fiind de competența Adunării Generale;
Comitetul Executiv are următoarele responsabilităţi :
●    aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și va prezenta acesteia a raportului anual de activitate;
●    administrează fondurile și activele Asociației, întocmeşte și prezintă spre aprobare Adunării Generale bilanțul anual;
●    formulează propuneri de modificări ale statutului și normelor metodologice ale societății și le supune spre aprobare Adunării Generale;
●    numeşte colegiile de redacţie ale publicaţiilor proprii;
●    stabilește prestaţiile şi publicaţiile care se pun la dispoziţia membrilor Asociației gratuit sau la un preţ redus;
●    aprobă tarifele pentru prestările şi publicaţiile proprii;
●    aprobă hotărâri privind crearea fondurilor speciale;
●    aprobă structura personalului angajat al Asociației, modul de angajare, nivelul salariilor;
●    aprobă hotărâri privind achiziţionarea şi înstrăinarea patrimoniului;
●    răspunde de activitatea sa în fața Adunării Generale.
4.1.6    Limitele competenței Comitetului Executiv
Rezoluțiile Comitetului Executiv vor fi prezentate membrilor asociați care au dreptul  :
●    sa conteste în scris rezoluțiile, explicând cauzele contestației;
●    sa apeleze la Adunarea Generală în cazul în care, după contestație, Comitetul Executiv își menține punctul de vedere.
În cazul în care s-a apelat la Adunarea Generală rezoluția va fi adoptată numai dacă majoritatea delegaților membrilor asociați cu drept de vot, prezenți la adunare, votează în favoarea rezoluției.
4.1.7    Litigii
Orice litigiu de natură profesională între membrii asociați sau între membrii asociați și membrii afiliați poate fi prezentat comitetului executiv pentru emiterea unei opinii.
4.1.8    Secretariatul
Comitetul Executiv va angaja o persoană pentru activitatea de secretariat;
Sarcinile și responsabilitățile secretarului vor fi stabilite de către Comitetul Executiv. Acesta va răspunde în fața Comitetului Executiv de îndeplinirea instrucțiunilor primite.
4.1.9    Cenzorul
Adunarea Generală va angaja un cenzor pentru o perioada de 4 ani. Acesta va face verificarea bilanțului anual al Asociației și va prezenta Adunării Generale raportul anual, scris, cuprinzând concluziile verificării. Perioada de activitate a cenzorului este cea corespunzătoare pentru membrii Comitetului Executiv.

5.  PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

5.1  Patrimoniul Asociației se foloseşte în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

5.2  Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

 • cotizaţiile de membru: de aderare -2000 lei, anuale – 7500 lei;
 • sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 • subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;
 • venituri realizate din activitatea economică proprie;
 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 • alte surse neinterzise de lege.

5.3  Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

5.4  Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

5.5  Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

5.6  Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.

6.  EXERCIŢIUL FINANCIAR

6.1  Activitatea economico-financiară a Asociației se desfăşoară pe baza bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat anual de Adunarea Generală a Asociației;

6.2  Anul financiar începe la data de 1 ianuarie și se termina la data de  31 decembrie a fiecărui an;

6.3  Cuantumul cotizaţiei anuale ce urmează să fie plătită de membrii asociați va fi fixată de Adunarea Generală. Aceasta devine efectivă, începând cu data de 1 ianuarie a anului în curs și poate fi plătită integral  în 4 rate trimestriale egale.
Plata ratelor se va face în prima lună a fiecărui trimestru.

6.4  Fiecare nou membru asociat va achita, la admiterea în asociație, cota proporțională de cotizaţie referitoare la perioada de timp rămasă până la sfârşitul anului;

6.5  Membrii de onoare nu au obligația plății cotizaţiei.

7.  TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARA

7.1  Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Cenzor.

7.2  Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei
 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.
Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.
Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.

8.  RESPONSABILITATEA PENTRU OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI

În cazul insolvabilității Asociației, contribuția financiară necesară acoperirii obligațiilor acesteia se va stabili pentru fiecare membru asociat proporțional cu cotizaţia anuală.

9.  MODIFICAREA STATUTULUI

Orice modificare a prezentului statut poate fi făcută dacă 3/4 din votul membrilor asociați, cu drept de vot, prezenți votează în favoarea modificării.

10.  DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

10.1   Dizolvarea și lichidarea Asociației poate fi propusă de Comitetul Executiv sau de cel puțin 2/3 din numărul membrilor asociați;

10.2   Pentru adoptarea deciziei dizolvării și lichidării Asociației este necesar ca cel puțin 3/4 din voturile reprezentanților membrilor asociați cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală să fie în favoarea dizolvării și lichidării Asociației;

10.3   În cazul în care decizia dizolvării Asociației a fost adoptată, responsabilitatea lichidării revine ultimului Comitet Executiv sau unei comisii de lichidare numită de Adunarea Generală;

10.4   În cazul lichidării Asociației, plățile se vor efectua în următoarea ordine de prioritate :

 • cheltuieli curente de administrație a Asociației;
 • cheltuieli privind lichidarea Asociației;
 • alte cheltuieli care ar putea fi necesare.

10.5   Adunarea Generală va dispune de toate activele și lichiditățile rămase după ce au fost îndeplinite toate obligațiile Asociației în legătură cu lichidarea. Aceste active și lichidități se vor restitui membrilor asociați  proporţional cu media cotizaţiei acestora din ultimii 4 ani.

11.  DIVERSE

11.1. Limba oficiala
Statutul Asociației este redactat în limba română.
Corespondența și publicațiile Asociației, precum, și relațiile între aceasta și membrii Asociației se vor face în limba română.

11.2   Legea aplicabilă
Toate prevederile acestui statut trebuie citite și interpretate în conformitate cu legile Republicii Moldova.

11.3   Definiție
Noţiunea de consultant sau consultanți cuprinse în articolele acestui statut se vor interpreta ca reprezentând societățile care au calitatea de membru asociat sau ingineri consultanţi individuali.

11.4   Sigla asociaţiei
Sigla Asociaţiei este reprezentată de înscrierea inițialelor Asociației „ARMIC”  în interiorul a două arce de cerc cu diametrul de 3,5 cm.

Semnăturile fondatorilor:

Reprezentant  “ SIMBO-PROIECT ” SRL                          Simion Bogza

Reprezentant  “ ГИПРОСТРОЙМОСТ-М ” SRL                Sergiu Borozan

Reprezentant  “ ASTRAL-PROIECT ” SRL                        Sergiu Bejan    

Reprezentant  “ INJPROIECT ” SRL                                  Alexandru Cecan         

Reprezentant  “ CORTAC-PROIECT ” SRL                        Vasile Cortac   

Reprezentant  “ PROIECTTRANSPRIM ” SRL                   Vasile Ghiaur   

Reprezentant  “ INTEXNAUCA ” SRL                                Vasile Lujanschi        

Reprezentant  “ TRANSPROIECTCONSULT ” SRL            Grigore Popa              

Reprezentant  “ UNIVERSINJ ” SRL                                  Valeriu Severin

 

 


 

CODUL  ETIC

AL  ASOCIAȚIEI INGINERILOR CONSULTANTI

DIN REPUBLICA MOLDOVA  „ARMIC”

Asociația Inginerilor Consultanți din Republica Moldova consideră că activitatea de consultant este necesară pentru realizarea unei dezvoltări durabile a societății  și a mediului înconjurător.
Pentru a se impune, consultantul trebuie să-și îmbunătățească permanent cunoştinţele și abilitatea, asigurându-și respectul și încrederea societății prin integritate, profesionalism și deciziile luate, precum, și remunerarea corespunzătoare.
Toți membrii asociați ai Asociației Inginerilor Consultanți din Republica Moldova sunt de acord și consideră că următoarele principii sunt fundamentale în comportamentul reprezentanților acestora pentru a determina societatea să manifeste încrederea necesară activităţii de consultant:
Responsabilitate
1. Acceptarea responsabilității consultantului față de societate și profesie;
2. Identificarea soluțiilor, compatibile cu dezvoltarea durabilă;
3. Susținerea, în orice situație, a demnității, corectitudinii și reputației consultantului.
Competența
4. Menținerea cunoștinţelor și abilității necesare la nivelul dezvoltării tehnologice, legislative și de management, precum, și asigurarea abilității, precauției și a grijii necesare pentru serviciile asigurate clienților.
5. Abținerea de la prestarea de servicii pentru care nu are competența necesară.
Integritate
6. Desfăşurarea, în orice situație, a activității în interesul legitim al clientului și realizarea sarcinilor profesionale cu integritate și loialitate.
Imparțialitate
7. Asigurarea imparțialității în privința recomandărilor și a deciziilor.
8. Informarea clientului cu privire la orice conflict de interese potențial care ar putea apărea în exercitarea misiunii sale.
9. Neacceptarea unei remunerări care să influenţeze deciziile independente.
Corectitudine
10. Promovarea principiului "selecție prin competență".
11. Evitarea afectării, intenționate sau din neatenție, a reputației sau activității altora.
12. Neangajarea, direct sau indirect, în acțiunea de înlocuire a altui consultant care este deja angajat intr-o activitate concretă.
13. Neacceptarea înlocuirii altui consultant înainte de notificarea, în scris, a acestuia și în nici un caz înainte de a fi anunțat de către client despre rezilierea contractului cu consultantul angajat anterior.
14. Manifestarea conduitei profesionale adecvate și a politeții în cazul în care este solicitat să analizeze activitatea altcuiva.
Prevenirea Corupției
15. Necâştigarea sau oferirea de plăți de orice fel, care pot fi percepute sau pot avea ca efect:
  ●  influențarea procesului de selecție sau retribuirea inginerilor consultanți
    și/sau a clienților acestora.
  ●  influențarea opiniei imparțiale a inginerului consultant.
16. Cooperarea pe deplin cu orice organism de anchetă legitim constituit în scopul investigării administrării oricărui contract de servicii sau de construcții.

 

Prima pagină  »  Despre ARMIC  »  Statut și documente de guvernare
Ultimele noutăţi
21.06.2016
FIDIC organizează conferinţa internaţională în domeniul infrastructurii
19.03.2016
Participarea la Conferința Regională pentru Infrastructura, ediția a II-a, ”Serviciile de Consultanță inginerească în cadrul achizițiilor publice europene”
14.03.2015
Participarea la Conferința Regională în domeniul Infrastructurii organizată la București, România

Contacte

Str.Bucuriei 12A , MD-2004 Chişinău
Republica Moldova
Tel: +37322 245631
Fax:+37322 748850
e-mail: mail@armic.md

 
© 2020 Asociația Inginerilor Consultanți din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1032   Total ieri: 19   Total azi: 16